ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะนักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการ “อบรมบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” (Start up HERO : Young Start up Hero) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้เรียนรู้ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 to 2C) และสามารถนำองค์ความรู้ส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มนักศึกษา กับกลุ่มผู้ประกอบการ Start up และผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดสำหรับ Start up ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติไปปรับใช้ในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจของตนเองต่อไปได้

 

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวินิจ ลิ่มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบต้นทุนต่ำ ผู้ก่อตั้งบริษัท Start up We Chef (Thailand) CO.,LTD และเจ้าของหนังสือ Best seller “Low Cost Marketing ฉีกทุกกฏ งดใช้ตังค์ ทํากิจการให้ดัง ในทุกช่องทาง” เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในยุควิถีใหม่ ( New Normal) วิทยากรโดย นายวัชรพล สุนนทราช ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร และหัวข้อการตลาดในยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดย อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องเรียนรวมสถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

ภาพ : กองสื่อสารองค์การ ราชมงคลพระนคร