ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 อาจารย์วรัญญา สมศิริ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้แก่ นางสาวมนัสชนก มูลประดิษฐ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มดังนี้ นางสาวกชกร ชุยรัมย์ นางสาวปณิดา พรหมประเสริฐ นายจิรายุทธ เจริญเนตร นางสาวจุฑาทิพย์ ใจเมือง นางสาวสุฑาทิพย์ ทองไพจิตร และนางสาวณัฐภรณ์ สอนจันทร เข้ารับรางวัล ในโครการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” และ หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ” ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 33 ปี โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี