ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดและนำเสนอผลงานของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการสึกษา 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และดร.ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี จากสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ผู้จัด : งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภาพรวมกิจกรรม : คลิกที่นี่