ข่าวประกาศ

ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา รายงานผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตามวัน – เวลาที่กำหนด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา รายงานผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตามวัน – เวลา ดังนี้

✨ บัณฑิตศึกษา ส่งผลการตรวจทุกวันเสาร์ ภายในเวลา 16.00 น.

🔴 แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา : คลิกที่นี่

✨ ป.ตรี ภาคปกติ ส่งผลการตรวจทุกวันอาทิตย์ ภายในเวลา 16.00 น.
✨ ป.ตรี ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ส่งผลการตรวจทุกวันศุกร์ ภายในเวลา 16.00 น.

🔴 แบบฟอร์มสาขาวิชาการบัญชี : คลิกที่นี่
🔴 แบบฟอร์มสาขาวิชาการจัดการ : คลิกที่นี่
🔴 แบบฟอร์มสาขาวิชาการเงิน : คลิกที่นี่
🔴 แบบฟอร์มสาขาวิชาการตลาด : คลิกที่นี่
🔴 แบบฟอร์มสาขาวิชาระบบสารสนเทศ : คลิกที่นี่

✨ อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ ส่งผลการตรวจทุกวันอาทิตย์ ภายในเวลา 16.00 น

🔴 แบบฟอร์ม อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ : คลิกที่นี่

✨ บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานภายนอก ให้ส่งผลการตรวจล่วงหน้าก่อนเข้าติดต่อราชการภายในเวลา 24 ชั่วโมง

🔴 แบบฟอร์มบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานภายนอก : คลิกที่นี่

หมายเหตุ : นักศึกษาทุกท่านต้องใช้ email: @rmutp.ac.th เพื่อใช้ในการส่งผลบตรวจ ATK หรือ RT-PCR