ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มีกำหนดเข้ารับวันที่ 8 มีนาคม 256 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่ง มทร.พระนคร มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,025 คน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรพงษ์ โสธนเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.ฯพณฯ เขียว กัญญารึทธ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2. นางอำภา พฤทธิ์ขจรชัย (เจียรกิตติกุล) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3.นายทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4.นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 5.นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6.นางสาวปนัดดา สุวรรณานนท์ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์