ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด-ปิด หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ศูนย์พณิชยการพระนคร ในการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

หมายเหตุ : คณะกรรมการดำเนินงานและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร