ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ก่อนจะออกฝึกงานกับสถานประกอบการจริง และในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็จะได้รับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงและก่อให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างสูงสุด ทั้งนี้ยังได้รับมีการเสวนาในหัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพในยุค Covid-19 ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ