ข่าวกิจกรรม

งานสงกรานต์ พณิชยการพระนคร ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสงกรานต์ พณิชยการพระนคร ประจำปี 2567 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มูลนิธิพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานกองทุนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับ พิธีสรงน้ำพระพุทธทินนพรพณิชยาภากรวิภูสิต พิธีสรงน้ำพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส ในการนี้ ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ