ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมหารือสร้างความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (DBI)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (DBI) เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ MOU ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลีไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย -ไต้หวัน (บีพีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ