ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แนะแนวเชิงรุกออนไลน์ กับโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ในรูปแบบออนไลน์ กับ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  โดยอาจารย์ ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มอบหมายให้อาจารย์วิรัลพัชร  อสัมภินพงศ์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทีมงานแนะแนวการศึกษาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแนวแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 100 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet โดยมีท่านอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา  เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก รูปแบบออนไลน์ ครั้งนี้ด้วย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร