ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาได้เปล่า “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร (ทุน พ.พ.) ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาได้เปล่า “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร (ทุน พ.พ.) ประจำปี 2564” ประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 85 ราย เข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ google meet ในการนี้ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพข่าว: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร