ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เชิญชวนแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

 https://forms.gle/5gryqkzKLT44yeea7

ผศ.พรประภา แสงสินเจริญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรประภา แสงสินเจริญชัย

ผศ.ลำใย มากเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรประภา แสงสินเจริญชัย

ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์

ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์

ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรประภา แสงสินเจริญชัย

สุระศักดิ์ แย้มเดช