ข่าวกิจกรรม

โครงการ Intercultural Management Summer School Thailand 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการ Intercultural Management Summer School Thailand 2023 ร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Technical University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ทางด้านโครงการ Intercultural Management ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้มีการศึกษาดูงานกับสถานประกอบการชั้นนำ ระหว่างวันที่ 11 – 23 กันยายน 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพช่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ