ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเยอรมนี เข้าศึกษาดูงาน Gunkul Engineering PLC.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Technical University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าศึกษาดูงาน Gunkul Engineering PLC. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย (CEO) และคุณฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง (CFO) ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ในครั้งนี้ ณ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)