ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครจัดสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ Tcas 1 : Portfolio ด้วยโทรศัพท์และvideo call

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Tcas 1 : Portfolio ด้วยการโทรศัพท์ และ video call ผ่าน Line โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี ดูแลความเรียบร้อย ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร