ข่าวกิจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและคลอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศ และรับนานาชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่าทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ดร.กิตติชัย ราชมหา และคุณเสริมชัย สกุลโรจนวงศ์ เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ