ข่าวกิจกรรม

การตัดสินออนไลน์ (Google Meet) การประกวด “Business Inspiration

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมการตัดสินออนไลน์ (Google Meet) ในหัวข้อการประกวด “Business Inspiration 2021”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการตัดสินออนไลน์ (Google Meet) สำหรับผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 27 ทีม ในโครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในหัวข้อการประกวด “Business Inspiration 2021”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวินิจ ลิ่มเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเชฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และหัวหน้างานสหกิจศึกษา และอาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และหัวหน้างานการจัดการความรู้ เป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายได้ที่ http://bus.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/Business-Inspiration-2021.pdf

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ