ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการเงินจัดวิพากษ์หลักสูตร (online & onsite)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง) ในปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงินกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คุณประพัฒน์ วัฒนจตุรพร คุณนเรศ เหล่าพรรณราย และคุณฐิตินาฏ บูรณะกิจเจริญ ให้เกียรติเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรผ่าน (Google Meet) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ