ข่าวกิจกรรม

Facebook Live : โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล “Smart Digital Entrepreneurship” By Business Inspiration 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดเสวนาออนไลน์ โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ภายใต้งาน Smart Digital Entrepreneurship 2021 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา โดยการเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ มาร่วมให้ความรู้และแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายความคิด ของน้องๆ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมเสวนาให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างมั่นคงและสร้างธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจระดับสากล ในหัวข้อ Business Inspiration 2021 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

– สามารถรับชม Facebook Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/rmutpbus/videos/159544165728636
– ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
– Facebook Live โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
– จัดโครงการโดย สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ