ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลนักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-13 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งวิชาชีพรายสาขา ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ตลอดจนให้นักศึกษาได้ปรับตัวในด้านต่างๆ ก่อนเริ่มสู่การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน , อาจารย์และนักศึกษาต่อไป ในการนี้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่สอบวัดความรู้ก่อนเรียน Pre-test และได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชาดังนี้ นายมหาสมุทร กลิ่นขจร สาขาวิชาการบัญชี นายณัฐพงศ์ ไชยราช สาขาวิชาการตลาด นายธนากฤษณ์ ธนะพิรุฬห์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไปและการจัดการโลจิสติกส์) นายนนทพัทธ มุ่งเพียรธรรม สาขาวิชาการเงิน นางสาว สุธิดา เกตุมณี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนายภาณุพงศ์ รัตนะ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และส่งท้ายด้วย การรับฟังข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามจากพี่ๆงานทะเบียนและประมวลผล ,งานทรานสคริปและกิจกรรม และกำหนดการสอบ Post-test ของโครงการฯ จากงานบริการวิชาการ พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อความสนุกสนาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่
ข่าว : งานบริการวิชาการแก่สังคม ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ