ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2567 และนางสาวภัทรนันท์ เกิดลาภ นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีกระบวนการความรู้ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์เชิงบวกและสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่รุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อสังคม ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ พรสุวรรณนภา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และคุณวัลลภ กิจสมัคร กรรมการสมาคมฯ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร ประวัติศาสตร์และความเป็นมา สิ่งศักสิทธิ์ที่เคารพนับถือและความภาคภูมิใจในพณิชยการพระนคร ผศ.สิริรัตน์ วงศ์สำราญ อ.คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร อบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายคนกระดูกหักการทำ CPR โดยพยาบาลวิชาชีพ และอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ รวมทั้งความผิดในเรื่องกิจกรรมรับน้อง โดยทีมสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการพระนคร