ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

กำหนดให้นักศึกษามารับชุดกีฬา นักศึกษาที่ชำระค่าชุดกีฬา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้นักศึกษามารับชุดกีฬา (ชำระค่าชุดกีฬาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2567) ขอให้นักศึกษามารับชุดกีฬาได้ที่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 เวลา15 .00 – 18.30 น. ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : กองพัฒนานักศึกษาจะไม่รับเปลี่ยนขนาด (SIZE) ของชุดกีฬา เว้นแต่กรณีชุดกีฬาชำรุดหรือขาด เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 026653555 ต่อ 2401-2