ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการข้ามชาติ (MNC) ณ สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย ( U.S. Embassy Bangkok)

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมดูงาน เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานกับบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation)” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการและประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาจารย์ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี อาจารย์สาขาวิชาการตลาด อาจารย์ทิฆัมพร แก้วเชือกหนัง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ อาจารย์สรารีย์ จิรังดา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการข้ามชาติ (MNC) พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
จัดกิจกรรมโดย : งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ