ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการ (อาหารอิสลาม) ที่ผ่านการคัดเลือก

  • อ่านประกาศ คลิกที่นี่
  • ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ห้อง 2210) อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนำหลักฐานมายื่นในวันทำบันทึกข้อตกลง
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-665-3555 ต่อ 2106