ข่าวกิจกรรม

โครงการ Creative Young Designer Season ๒ ระยะที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ Creative Young Designer Season ๒ ระยะที่ ๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดกล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันการ PITCHING ผ้าขาวม้า แบรนด์ “ชฎาทิพย์” รอบสุดท้าย ภายใต้โครงการ Education Institute Support Activiy (EISA) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี สุคนธะชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น ๖ อาคาร ๙๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม : คลิกที่นี่