ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก : ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศให้ดำเนินการติดต่อทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง 2210)
 
สอบถามเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2106