ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท CCPI ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และอาจารย์ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ China Council for the Promotion of International Trade เพื่อนำนักศึกษาจากประเทศจีนซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.- ปวส. ที่มีความสนใจในหลักสูตรที่ทางคณะบริหารธุรกิจเปิดการเรียนการสอน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อไป โดยมีคุณสมศักดิ์ จินาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน และคุณณัฐชัย จักรทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร