ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพนักการตลาดสู่ผู้ประกอบ Startup รายใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ Innovation Club by GSB Startup ธนาคารออมสิน ในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพนักการตลาดสู่ผู้ประกอบ Startup รายใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และอาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการฯ

โครงการดังกล่าว เพื่อจุดประกายไอเดียและความคิดนอกกรอบสำหรับธุรกิจให้กับนักศึกษา และ สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ในอนาคต Startupให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการตลาดและการนำเสนอธุรกิจ Startup เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติได้จริงเพิ่มพูนแนวคิดขยายมุมมองการนำเสนอแผนการตลาดด้วยสื่อเทคโนโลยีทางการตลาด ในหัวข้ออบรม ช่วงที่ 1 “Watch Marketing Tech 2022 for Startup” โดยวิทยากร คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ บริษัท happen.com และช่วงที่ 2 “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจ Startup ” โดยวิทยากร ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ภาพข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ