ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 3) Online

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 3) Online สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้าใจ ทั้งในด้านการปฏิบัติตัว ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ CIVID-19 และ ประเด็นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้