ข่าวกิจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจยั่งยืน (หลักสูตรสหวิทยาการ 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online & Onsite

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจยั่งยืน (หลักสูตรสหวิทยาการ 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online & Onsite โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริบุปผา อุทารธาดา ประธานกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจยั่งยืน ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตร
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์หลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์, นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ) / กรรมการผู้จัดการบริษัท กลอรี่ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.อัมพล ชูสนุก นักวิชาการอิสระ (ผู้เชียวชาญด้านวิจัยและสถิติ), ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และนายภูษิต ภูปภัสศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติกส์ แอนด์ เทรดดิ้งส์ จำกัด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ