ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถสมัคร

รายละเอียดคุณสมบัติ : คลิกที่นี่
หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง : คลิกที่นี่

ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งบัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/NTphCoCvpBStMtLt9

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่สังกัด 3 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เท่านั้น