คณะบริหารธุรกิจ

การเบิกค่าใช้จ่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.พระนคร

เนื่องจากหากเกิดกรณีที่นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจะให้การช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่เพราะจะเป็นไทม์ไลน์ของนักศึกษา และจะใช้เป็นเอกสารแนบในการขอเบิกค่าตรวจโควิด
หากนักศึกษาพบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ (คณะบริหารธุรกิจ 026653555 ต่อ 2401-4) เพื่อประสานงานและให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป
*กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนให้นักศึกษาติดต่อศูนย์เอราวัณ สายด่วน1668,1669 เพื่อประสานการเข้ารับการรักษา