ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ เสริมองค์ความรู้การใช้ Google Meet & Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสถานการณ์ COVID-19 (รูปแบบ Online)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การใช้งาน Google Meet สำหรับจัดการประชุมออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive” โดยมีอาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงปฏิบัติให้กับบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VICOD-19) ของประเทศไทยในปัจจุบัน