ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ประจำปีการศึกษา 2564 Online

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและนักลงทุน Online ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางการเงินและการลงทุน ร่วมทั้งความรู้ด้านนวัตกรรมทางการเงินและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ 8 หัวข้อดังนี้ 1. Online Banking Innovation 2.Cashless Society 3.Investment Asset Categories 4.Stock Trading (Practically) 5.Debenture Buying (Practically) 6.Mutual Fund Trading (Practically) 7.Different between Centralized and Decentralized Finance 8.The system of Decentralized Finance (Defi) โดยมีคุณปุณณพศ ดารารัตน์ และคุณปรีชา มานพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ