ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนา Creative Marketing ของกลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการพัฒนา Creative Marketing ของกลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการรายวิชาที่เรียน กับโจทย์จริงจากชุมชน และให้นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ และเกิดทักษะด้านการทำงานเป็นทีม การแสดงออกด้านบุคลิกภาพ สำหรับการนำเสนองานในที่สาธารณะ และมีเครือข่ายร่วมกันทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และภาคเอกชน ในการนี้ได้มีกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ การทำการตลาดดิจิทัล ของกลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดเป็นวิทยากร และกิจกรรมประกวดการนำเสนอการพัฒนาช่องทางการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลพระนคร ดร.ธานี สุคนธะชาติ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาจารย์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร้อยตำรวจตรีวรเทพ ลิมติยะโยธิน และคุณวรรณวิภา เจิมรอด เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ