ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2560

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ