ข่าวกิจกรรม

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ สอบวัดความรู้ นักศึกษาจีน ระดับ ป.เอก โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 เพื่อวัดความรู้พื้นฐานทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการทำดุษฎีนิพนธ์ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ