ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) โดย ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย- ไต้หวัน(BDI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ