ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก “ร้านถ่ายเอกสาร”

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งผลการยื่นซองเสนอราคาเพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร (ห้องใต้บันไดฝั่งตะวันตก อาคาร 2) ภายในคณะบริหารธุรกิจ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สามาตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ศูนย์พณิชยการพระนคร ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ห้อง 2210) อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศ (ในเวลาราชการ) โดยนำหลักฐานและเงินสด มายื่นในวันทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ศูนย์พณิชยการพระนคร (ตามรายละเอียดในประกาศเรื่องการเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ข้อ 8 การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ศูนย์พณิชยการพระนคร คลิกที่นี่)