ข่าวกิจกรรม

การเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับ ปวช. ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 งานประกันคุณภพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “การเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และผศ.พิเชษฐ จิรประเสริฐวงศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 7303 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ