ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยม (Site Visit) พื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) พื้นที่คณะบริหารธุรกิจ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลงานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ และผลการตรวจประเมินระดับคณะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ