ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (Online : Google Meet & On-site)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (Online : Google Meet & On-site) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ก่อนจะออกฝึกงานกับสถานประกอบการจริง และในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็จะได้รับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงและก่อให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างสูงสุด ในการนี้งานสหกิจศึกษาได้จัดการบรรยายพิเศษ (Online : Google Meet) ในหัวข้อ “Smart Personality” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด และหัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ” โดยอาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกฝึกงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ