ข่าวกิจกรรม

การสอบวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จะจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการวัดผลจะมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ณ ห้อง 7202 ชั้น 2 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร