ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร (Online : Google Meet)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร (Online : Google Meet) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงานการวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการจัดการทางด้านบัญชีโดยใช้โปรแกรม SAP พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล และตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภาพร แช่มช้อย และคุณจริยาพร อำนวยเดชา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 7504, 7506 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร