ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)

เมือวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน และบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จัก
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปช่วยชีวิตบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท ALSOK Thai Security Service ในการให้ความรู้ ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการโดย : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร