ข่าวกิจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อปรับแก้โดยใช้ผู้มีความเหมาะสมในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในการใช้บัณฑิตมาพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ คุณวินิจ ลิ่มเจริญ คุณสงกรานต์ พิมพา และคุณเธียรรัตน์ อังชัยสุขศิริ เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร