ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (Online : Google Meet)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (Online : Google Meet) โดยมีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงานทั้งในด้านวิชาชีพและด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจำสาขาวิชา ทั้ง 6 สาขาวิชาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง R212 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิยชการพระนคร