ข่าวกิจกรรม

การประชุมความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล