ข่าวประกาศ

แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นปี 2564 ระดับปริญญาตรี หลุดสูตร 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) และปริญญาตรีเทียบโอน (ชั้นปีที่ 2)

งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรหัสเข้าชั้นเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นปี 2564 ระดับปริญญาตรี หลุดสูตร 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) และปริญญาตรีเทียบโอน (ชั้นปีที่ 2)