ข่าวประกาศ

ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบทุกวัน

📣 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลแบบรายงานภาวะสุขภาพทุกวัน โดยดำเนินการบันทึก ดังลิ้ง http://rmutp.ac.th/covid/#!/dailyreport
2.หากคณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาท่านใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเข้าปฏิบัติในพื้นที่คณะบริหารธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีก่อนเข้าพื้นที่และ เมื่อได้รับการอนุญาตจากคณบดีเรียบร้อยแล้ว ให้บุคลากรเข้าไปกรอกแบบบันทึกการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยของศูนย์พณิชยการพระนคร ตามลิ้ง https://rmutp.ac.th/covid/#!/bcc ในวันที่เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ
🖥เข้าสู่ระบบโดยใช้ User และ password บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการมหาวิทยาลัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19